Kontakty
Hradební 67
261 01 Příbram 1
tel.: 318 623 739
email: spec.ms@seznam.cz web.: skoly.pb.cz/MSspec
| Přihlásit |     | Nápověda |    

Logopedická péče

Odborný garant logopedické péče:   

Logopedická péče je zajišťována pod supervizí klinických logopedek. Ambulance těchto logopedek se nachází přímo v budově mateřské školy. Klinické logopedky také úzce spolupracují  s místně příslušnými školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ) a jejich odborné zprávy jsou podkladem pro stanovení konkrétních podpůrných opatření. 

 

Supervize klinické logopedky: 

 • Rozsah: Každá třída jedenkrát v měsíci.  
 • Logopedickou supervizi provádí klinická logopedka s dětmi individuálně za účasti pověřené učitelky.
 • Paní logopedka po ukončení supervize předává pověřené učitelce obrázkové materiály, pracovní listy, metodické materiály, návodné postupy a doporučení pro logopedickou péči na další období. 
 • Dle těchto doporučení je v MŠ realizována s dětmi individuální i skupinová logopedická péče.  

Speciální pedagogická péče - Logopedie a nácvik komunikačních dovedností:

 • Speciálně pedagogické péče - Logopedie a nácvik komunikačních dovedností je poskytována individuálně i ve skupině a  je jedním s podpůrných opatření zejména pro děti s vadou řeči, narušenými komunikačními dovednostmi, opožděním vývoje řeči či pro děti z cizojazyčného prostředí.

 • Na každé třídě souběžně působí více pedagogů: Dvě třídní učitelky a jeden asistent pedagoga.

 • Jedna z třídních učitelek za podpory asistentky pedagoga vede činnosti na třídě a realizuje třídní vzdělávací program. V rámci komunikačního kruhu zpravidla denně realizuje skupinovou logopedickou péči a nácvik komunikačních dovedností.

 • Druhá/pověřená učitelka zajišťuje individuální speciálně pedagogickou péči, která probíhá dle potřeb na klidném místě ve třídě či mimo třídu v pracovně nebo ve třídě v rámci probíhajících činností zpravidla denně v době cca od 8:00 do 9:45 hod.

 • Rozsah a četnost u jednotlivých dětí vychází z doporučení ŠPZ a klinické logopedky v návaznosti na personální a organizační podmínky školy.

Stanovené cíle: 

 • Vytváření vhodných podmínek pro rozvoj řeči (podnětné prostředí, dostatek speciálních pomůcek, odborně proškolený i zkušený personál, úzská spolupráce s rodinou i odborníky).
 • Podpora přirozenného rozvoje komunikačních dovedností dítěte.
 • Rozvíjení  porozumnění řečovému projevu, napomáhání v lepší orientaci dítěte v běžných životních situacích a ve zvládání stresových či pro dítě neznámých situací.
 • Průběžné rozšiřování slovní zásoby dítěte (pasivní i aktivní).
 • Zavedení adekvátního komunikační systému.
 • Nácviky používání alternativní či náhradní komunikace (výměnný obrázkový komunikační systém VOKS, znakování, gesta, piktogramy, fotografie).

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena