Kontakty
Hradební 67
261 01 Příbram 1
tel.: 318 623 739
email: spec.ms@seznam.cz web.: skoly.pb.cz/MSspec
| Přihlásit |     | Nápověda |    

CHARAKTERISTIKA MŠ

  Speciální mateřská škola Příbram je jediná mateřská škola v regionu samostatně zřízená pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytuje předškolní vzdělávání zejména dětem se závažnou poruchou řeči a narušenými komunikačními dovednostmi, dětem s poruchou autistického spektra, dětem s vývojovými vadami, dětem se sníženými rozumovými schopnostmi, dětem          s poruchami chování, dětem se závažným zdravotním oslabením, dětem                s tělesným postižením a dětem s kombinací těchto poruch, vad či oslabení.

  Majitelem objektu je Město Příbram,  se kterým má škola uzavřenou řádnou nájemní smlouvu. 

  K budově MŠ bezprostředně navazuje školní zahrada. Dostatečná velikost            a vybavení umožňuje volný pobyt dětí a různorodé činnosti pro pobyt venku. Za finanční podpory Středočeského kraje byly pořízeny moderní průlezky a herní prvky (prolézačky,  šplhací stěny, klouzačky, prohazovadlo, lavičky). Město Příbram zajistilo rekonstrukci venkovní terasy, která je nyní přístupná také ze školní zahrady a stala se oblíbeným místem pro aktivity dětí. Mateřská škola postupně revitalizuje a provádí pravidelnou údržbu zeleně, doplňuje školní zahradu o nové vybavení (altánek, lavičky, pískoviště, houpadla). Dlouhodobým záměrem je nabídnout na školní zahradě všem dětem dostatek příležitostí k přirozeným aktivitám, relaxaci i zábavě v podnětném, bezpečném a jejich potřebám uzpůsobeném prostředí. 

  Prostory budovy využívá současně školní jídelna MŠ Pohádka Příbram a jsou zde umístněny dvě ambulance klinických logopedek.

  Tím, že budova byla stavěna jako městské jesle, jsou vnitřní prostory rozmanité s velkým množstvím místností. Mateřská škola má samostatnou ložnici a jídelnu, dostatečně velké herny, samostatné pracovny pro indiviuální speciálně pedagogickou péči, samostatnou pracovnu pro arteterapii a tvořivé aktivity, samostatnou relaxační a stimulační místost. Za finanční podpory Města Příbram byla provedena rekonstrukce umýváren pro děti (výměna sanitárního vybavení, nové obklady, vybudování sprchových koutů), zateplení budovy včetně výměny oken, instalace vnitřních plotů pro zajištění zvýšené bezpečnosti dětí a také úprava interiéru nové třídy.    

  Od 1.9.2022 je nově otevřena třída pro děti s nejvyšší mírou podpůrných opatření s kapacitou od 4 do 6 dětí. Tato třída byla vybudována v prostorech bývalé menší herny přináležící ke třídě A. Celkem mateřská škola od 1.9.2022 tj. počínaje školním rokem 2022/2023 disponuje 4 třídami. Celková kapacita školy je beze změny 36 dětí.

 Do tříd jsou zařazovány děti zpravidla podle zaměření a podmínek jednotlivých tříd (specializace pedagogů, možnosti personální podpory asistenta pedagoga, bezbariérovost třídy, velikost prostoru a jeho struktura, vybavení odpovídajícími speciálními pomůckami apod.), s ohledem na podpůrná opatření jednotlivých dětí, na jejich speciální vzdělávací potřeby a také s ohledem na celkové složení třídního kolektivu.

 

 

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena