Kontakty
Hradební 67
261 01 Příbram 1
tel.: 318 623 739
email: spec.ms@seznam.cz web.: skoly.pb.cz/MSspec
| Přihlásit |     | Nápověda |    

CHARAKTERISTIKA MŠ

  Speciální mateřská škola Příbram je jediná mateřská škola v regionu samostatně zřízená pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytuje předškolní vzdělávání zejména: dětem   se závažnými poruchami řeči a narušenými komunikačními schopnostmi, dětem s poruchami autistického spektra, dětem s vývojovými vadami, dětem se sníženými rozumovými schopnostmi, dětem s poruchami chování, dětem se závažnými zdravotním oslabením a dětem s kombinací těchto poruch, vad a oslabení.

  Majitelem objektu je Město Příbram,  se kterým má škola uzavřenou řádnou nájemní smlouvu. 

  K budově MŠ bezprostředně navazuje školní zahrada. Dostatečná velikost a vybavení umožňuje volný pobyt dětí a různorodé činnosti pro pobyt venku. Za finanční podpory Středočeského kraje byly pořízeny moderní průlezky a herní prvky (prolézačky,  šplhací stěny, klouzačky, prohazovadlo, lavičky). Město Příbram zajistilo rekonstrukci venkovní terasy, která je nyní přístupná také ze školní zahrady a stala se oblíbeným místem pro aktivity dětí. Dlouhodobým cílem školy je postupná revitalizace zeleně na školní zahradě, výsadba vhodných dřevin a vytvoření přírodních zákoutí tak, aby zahrada ve větší míře poskytovala dětem příložitosti k přirozeným aktivitám a relaxaci.

  Prostory budovy využívá současně školní jídelna MŠ Pohádka Příbram a jsou zde umístněny dvě ambulance klinických logopedek.

  Tím, že budova byla stavěna jako městské jesle, jsou vnitřní prostory rozmanité s velkým množstvím místností. Mateřská škola má samostatnou ložnici a jídelnu, dostatečně velké herny, samostatné pracovny pro indiviuální speciálně pedagogickou intervenci, samostatnou pracovnu pro arteterapii a polytechnické aktivity, samostatnou relaxační a stimulační místost. Za finannčí podpory Města Příbram byla provedena rekonstrukce umýváren pro děti (výměna sanitárního vybavení, nové obklady, vybudování sprchových koutů).    

  Speciální mateřská škola Příbram je trojtřídní mateřskou školou s celodenním provozem. Celková kapacita školy je 36 dětí.

 Do tříd jsou zařazovány děti zpravidla podle zaměření a podmínek jednotlivých tříd (specializace pedagogů, personální podpora asistentů pedagoga, velikost prostoru a jeho struktura, vybavení odpovídajícími speciálními pomůckami, obsah speciálně pedagogické intervence apod.), s ohledem na speciální vzdělávací potřeby jednotlivých dětí a také s ohledem na celkové složení třídního kolektivu.

 

 

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena