Kontakty
Hradební 67
261 01 Příbram 1
tel.: 318 623 739
email: spec.ms@seznam.cz web.: skoly.pb.cz/MSspec
| Přihlásit |     | Nápověda |    

Podmínky vzdělávání a podpůrná opatření

 

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

ve Speciální mateřské škole Příbram

 

 • Ve třídách je snížený počet dětí.

 • Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu                          s individuálními potřebami.

 • Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty. 

 • Je poskytována speciálně pedagogické péče individuálně i ve skupině, nabídka doplňkových programů ( Metoda dobrého startu, arteterapie, logopedie, strukturované nácviky a učení, náhradní obrázkový komunikační systém, průpravná grafomotorická cvičení, canisterapie).

 • Na každé třídě souběžně působí více pedagogů: Dvě třídní učitelky a jeden asistent pedagoga. Jedna z třídních učitelek za podpory asistentky pedagoga vede činnosti na třídě a realizuje třídní vzdělávací program. Druhá učitelka zajišťuje individuální speciálně pedagogickou péči, která probíhá dle potřeb na klidném místě ve třídě či mimo třídu v pracovně nebo ve třídě v rámci probíhajících činností. 

 • Jsou uplatňovány speciálně pedagogické vzdělávací metody a formy umožňující včasnou diagnostiku, je zajištěna realizace podpůrných opatření    a naplňování vzdělávacích potřeb jednotlivých dětí. 

 • Osvojování specifických dovedností  a dovedností zaměřených na zvládnutí sebeobsluhy a základních hygienických návyků probíhá v rozsahu individuálních potřeb a možností dítěte.

 • Důsledně je dodržován individuální přístup pedagoga k dítěti.

 • Vytváříme podmínky pro náhradní pohybové aktivity dítěte možné v rámci jeho omezení.

 • Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných                      a bezpečných hraček a pomůcek, jsou zajištěny a využívány vhodné kompenzační a speciální (technické a didaktické) pomůcky. 

 • Vzdělávání dětí probíhá ve vhodném komunikačním systému. V souladu          s potřebami dítěte a s doporučeními odborných pracovišť je používán náhradní komunikační systém (piktogramy, fotografie, obrázky, zástupné předměty, gesta.)

 • Všichni pracovníci mateřské školy uplatňují k dítěti laskavě důsledný přístup  a podílejí se na vytváření zklidňujícího i podnětného prostředí. 

 • Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).

 • Prostředí mateřské školy je upraveno tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětí   a dle potřeb jednotlivých dětí také zvýšený bezpečnostní dohled.

 • Pro úspěšnou pedagogickou práci zejména s dětmi s opožděným vývojem je citlivě přizpůsobena organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity. 

 • Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, dětí se zdravotním oslabením a dětí z odlišných etnik je přizpůsobeno jejich potřebám, schopnostem, možnostem a aktuálnímu stavu.

 • Aktivní a pravidelná spolupráce mateřské školy se zákonnými zástupci dětí     a odbornými pracovišti.

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena