Kontakty
Hradební 67
261 01 Příbram 1
tel.: 318 623 739
email: spec.ms@seznam.cz web.: skoly.pb.cz/MSspec
| Přihlásit |     | Nápověda |    

POPLATKY

                   Úplata za předškolní vzdělávání                                    

Pro školní rok 2023/2024 stanovuje ředitelka mateřské školy výši úplaty za předškolní vzdělávání 400 Kč měsíčně.

 Vzdělávání v MŠ se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku,  který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.   

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

 Osvobozen od úplaty je:

 a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

 b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

 c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

 d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

 pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. 

Prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

Prominuta úplata bude zákonnému zástupci dítěte v případě, kdy dítě nedocházelo do MŠ po dobu delší než dva měsíce z důvodu dlouhodobé nemoci. (Žadatel musí podat písemnou žádost u ředitelky MŠ a výše uvedené skutečnosti prokázat předložením písemného potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti s dorost).

 

                    Úplata za školní stravování                                

Zvýšení ceny stravného od 1.9.2023 v souladu s finančními limity na nákup potravin ve znění Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění.

Strávníci do 6 let

Cena za potraviny stanovená dle finančního normativu

Polodenní pobyt

Celodenní pobyt

 Přesnídávka 

14,00 Kč 

 Přesnídávka 

14,00 Kč 

 Oběd

25,00 Kč 

 Oběd

25,00 Kč 

 Svačina 

 Svačina

11,00 Kč 

 Celkem

39,00 Kč 

 Celkem

50,00 Kč 

 

Strávníci od 7 let

Cena za potraviny stanovená dle finančního normativu

Polodenní pobyt

Celodenní pobyt

 Přesnídávka

16,00 Kč 

 Přesnídávka 

16,00 Kč 

 Oběd

27,00 Kč 

 Oběd

27,00 Kč 

 Svačina

 Svačina

11,00 Kč 

 Celkem

43,00 Kč 

 Celkem

54,00 Kč 

Platnost od 1.9.2023

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena