Kontakty
Hradební 67
261 01 Příbram 1
tel.: 318 623 739
email: spec.ms@seznam.cz web.: skoly.pb.cz/MSspec
| Přihlásit |     | Nápověda |    

Podmínky vzdělávání a podpůrná opatření

  Děti jsou zařazovány do Speciální mateřské školy Příbram na základě žádosti zákonných zástupců dítěte a doporučení pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Spolupráce a konzultace s odbornými pracovišti se promítá do vzdělávacího programu třídy a do individuálního vzdělávacího plánu jednotlivých dětí (plánování, realizace, hodnocení).

Mateřská škola se zaměřuje na propojení předškolního vzdělávání s počáteční fází povinného vzdělávání s cílem odstranění adaptačních potíží spojené se změnou výchovného stylu i užívaných metod. Propojení cílů výchovy a vzdělávání pro děti předškolního věku s přípravnými úkoly  počátečního stupně základní školy eliminuje výukové obtíže, umožňuje integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do výchovy a vzdělávání v přirozeném prostředí jejich bydliště.

 

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

ve Speciální mateřské škole Příbram

 

 • Snížený počet dětí ve třídě.
 • Realizace specifických programů a speciálně pedagogické intervence individuálně i ve skupině (Metoda dobrého startu, arteterapie, logopedie, strukturované nácviky a učení, náhradní obrázkový komunikační systém, průpravná grafomotorická cvičení, canisterapie).
 • Souběžné působení pedagogů na třídě. Třídní učitelka za podpory asistentky pedagoga vede činnosti na třídě a realizuje třídní vzdělávací program, druhá učitelka zajišťuje individuální speciálně pedagogickou intervenci a specifické programy.
 • Uplatňování speciálně pedagogických vzdělávacích metod umožňující včasnou diagnostiku                     a nastavení podpůrných opatření jednotlivých dětí.
 • Osvojování specifických dovedností  a dovedností zaměřených na zvládnutí sebeobsluhy                         a základních hygienických návyků v rozsahu individuálních potřeb a možností dítěte.
 • Důsledné dodržování individuálního přístupu pedagoga k dítěti.
 • Vytváření podmínek pro náhradní pohybové aktivity dítěte možné v rámci jeho omezení
 • Zajištění a využívání vhodných kompenzačních a speciálních (technických a didaktických) pomůcek.
 • Vzdělávání dětí probíhá ve vhodném komunikačním systému. V souladu s potřebami dítěte                       a s doporučeními odborných pracovišť je používán obrázkový komunikační systém.
 • Zajištění zklidňujícího i podnětného prostředí.
 • Zajištění zvýšeného bezpečnostního dohledu.
 • Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, dětí se zdravotním oslabením a dětí z odlišných etnik je přizpůsobeno jejich potřebám, schopnostem, možnostem a aktuálnímu stavu.
 • Aktivní a pravidelná spolupráce MŠ se zákonnými zástupci dětí a odbornými pracovišti.
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena