Kontakty
Hradební 67
261 01 Příbram 1
tel.: 318 623 739
email: spec.ms@seznam.cz web.: skoly.pb.cz/MSspec
| Přihlásit |     | Nápověda |    

Logopedická péče

Odborný garant logopedické péče:   

Logopedická péče je zajišťována pod supervizí klinických logopedek. Ambulance těchto logopedek se nachází přímo v budově mateřské školy. Klinické logopedky také úzce spolupracují  s místně příslušnými školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ) a jejich odborné zprávy jsou podkladem pro stanovení konkrétních podpůrných opatření. 

 

Zařazování dětí: Rozsah a míra podpůrných opatření je stanovena na základě doporučení ŠPZ        a klinické logopedky. Intenzivní logopedická péče a nácvik komunikačních dovedností je jedním s podpůrných opatření zejména pro děti s vadou řeči, narušenými komunikačními dovednostmi, výrazným opožděním vývoje řeči či pro děti z cizojazyčného prostředí.

 

Supervize klinické logopedky: 

 • Rozsah: každá třída zpravidla jednou v měsíci.  
 • Logopedickou supervizi provádí klinická logopedka s dětmi individuálně za účasti pověřené učitelky.
 • Paní logopedka po ukončení supervize předává pověřené učitelce obrázkové materiály, pracovní listy, metodické materiály, návodné postupy a doporučení pro logopedickou péči na další období. 
 • Dle těchto doporučení je v MŠ realizována s dětmi individuální i skupinová logopedická intervence.  

Individuální logopedická intervence:  

 • Probíhá zpravidla denně v době cca od 8:00 do 10:00 v rámci speciálně pedagogické intervence (SPI).
 • Individuální logopedickou intervenci v mateřské škole vedou pověřené učitelky.
 • Rozsah a četnost u jednotlivých dětí vychází z doporučení ŠPZ a klinické logopedy v návaznosti na personální a organizační podmínky školy.

Skupinová logopedická péče:

 • Je vedena třídními učitelkami denně na každé třídě v rámci komunikačního kruhu. 

Stanovené cíle: 

 • Vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj řeči (podnětné prostředí, dostatek speciálních pomůcek, odborně proškolený i zkušený personál, úzská spolupráce s rodinou i odborníky).
 • Podporovat přirozenný rozvoj komunikačních dovedností dítěte.
 • Rozvíjet  porozumnění řečovému projevu, napomáhat dítěti v lepší orientaci v běžných životních situacích a  zvládání stresových či pro dítě neznámých situací.
 • Průběžně rozšiřovat slovní zásobu dítěte (pasivní i aktivní).
 • Zavedení adekvátního komunikační systému.
 • Nácvik používání alternativní či náhradní komunikace (výměnný obrázkový komunikační systém VOKS, znakování, gesta, piktogramy, fotografie).

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena