Kontakty
Hradební 67
261 01 Příbram 1
tel.: 318 623 739
email: spec.ms@seznam.cz web.: skoly.pb.cz/MSspec
| Přihlásit |     | Nápověda |    

ZÁPIS DO MŠ

             ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020             

V souladu s platnými předpisy stanovuje ředitelka mateřské školy místo a dobu zápisu do Speciální mateřské školy Příbram, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018 takto: 

Místo: Speciální MŠ Příbram, Hradební 67, Příbram 1

Termín: 2. května 2019

V době: od 10:00 hod. do 16:00 hod.

 

Základní informace

  • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona).

  • Zákonný zástupce dítěte v MŠ podá žádost, předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti.

  • Povinnou přílohou žádosti pro přijetí dítěte do Speciální mateřské školy Příbram je "Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole". Toto doporučení vydává školské poradenské zařízení.

  • Ředitelka MŠ je povinna žádost od zákonných zástupců přijmout a dle platných předpisů, stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.

  • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Informace k zařazování dětí do speciální mateřské školy

  • Dítě lze vzdělávat ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (tj. ve speciální mateřské škole) pouze na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a doporučení školského poradenského zařízení, je-li to       v souladu se zájmem dítěte.

  • Doporučení se vyhotovuje za účelem stanovení podpůrných opatření pro vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. Školské poradenské zařízení vychází při vydání doporučení zejména ze závěrů vyšetření uvedených ve zprávě a případného posouzení podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem.

Pokyny pro zákonné zástupce

  1. Zákonný zástupce požádá v příslušném školském poradenském zařízení o vyšetření dítěte a posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb. Písemné "Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole" toto zařízení následně vyhotoví na základě závěrů z vyšetření      a dalších skutečností podstatných pro vzdělávání dítěte.

Doporučujeme zákonným zástupcům, aby včas kontaktovali příslušné školské poradenské zařízení a požádali o vyšetření dítěte. Lhůta pro posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, stanovení podpůrných opatření a vyhotovení příslušné dokumentace může činit až 4 měsíce od podání žádosti.

  1. Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře (žádost a yjádření odborného lékaře pro děti a dorost). Tyto formuláře jsou ke stažení na této stránce webu (dole na liště) nebo jsou k vyzvednutí v listinné podobě v kanceláři ředitelky MŠ.

  1. Řádně vyplněné a podepsané formuláře (žádost a vyjádření odborného lékaře pro děti a dorost) odevzdá zákonný zástupce ve Speciální mateřské škole Příbram ve stanoveném termínu a době zápisu.

      4. V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží :

a) Informace o organizaci vzdělávání, o rozdílech ve srovnání se stávajícím vzděláváním a souvisejících organizačních změnách; o struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě činností včetně předmětů speciálně pedagogické péče; o možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených  pro vzdělávání žáka; o dopadech vzdělávání            v mateřské škole speciální a o možnostech dalšího vzdělávání.

b) Registrační číslo pro účely zveřejnění výsledků přijímacího řízení/zápisu.

c) Informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům rozhodnutí.

       5. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

       6. Výsledky zápisu budou zveřejněny po ukončení správního řízení:

       - Na webu a vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.                              - Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude odesláno písemné rozhodnutí o nepřijetí.

Kontakty na příslušná školská poradenská zařízení:

Speciálně pedagogické centrum

Adresa: Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV

Telefonní kontakty: 318 472 150, 702 060 955

e-mail: spcpribram@ouu.pb.cz

Pedagogicko psychologická poradna

Adresa: Pod Šachtami 294, 261 01 Příbram IV

Telefonní kontakty: 318 624 085, 733 640 081

e-mail:  pribram@pppsk.cz

                                                                                            


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena