| Přihlásit |     | Nápověda |    

.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  • —informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání. Podrobnější informace jsou uvedeny níže.
  • —informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 19. 9. 2020 do odvolání, toto opatření se může v určitých aspektech týkat i škol a školních zařízení:

V návaznosti na výše uvedené změny k nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí:

  • Pro 1. stupeň základních škol a přípravné třídy základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody).
  • Pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna školská zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

-------------------------

Od 1. 3. 2020 se škola zapojila do projektu 
"NENECH TO BÝT"

Ahoj! Díky, že chceš pomáhat s námi.

Necítí se někdo ve třídě dobře, nebo mu je ubližováno? Díky této stránce můžeš bez žalování napsat osobám ve škole, které mu pomohou. Navíc se nikdo nedozví, že jsi jim to řekl zrovna ty.

 Upozorni na to anonymně a rychle skrz NNTB.

https://www.nntb.cz/s/58cf278
 
                                   
 

             
 

-------------------

                                    

Vážení rodiče,

od 1. prosince 2018 bude ŠJ nabízet možnost výběru ze dvou obědů.

Oběd č. 1 bude automaticky nastaven ŠJ.

Pokud budete chtít  oběd č. 2 musíte si zakliknout a odeslat v MOBILNÍ aplikaci STRAVA.CZ,

nebo na  www. strava.cz.

NEZAPOMÍNEJTE SI PŘES TYTO APLIKACE I ODHLAŠOVAT OBĚDY!!!!!

ZA NEODHLÁŠENÝ OBĚD VÁM BUDE ÚČTOVÁNA CENA 60,- Kč.

(když je žák nemocný, nebo nepřítomný  - nemá nárok na sníženou cenu oběda)

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Vážení rodiče,

od září se budou vydávat obědy ve školní jídelně pouze na bezkontaktní čipy.

(žáci základní školy, zaměstnanci - ne MŠ)

Tento čip je nutné si zakupit u vedoucí školní jídelny za 115,- Kč. ČIPY po odchodu ze školy se ČIP nevrací!!!!!

Při ztráte čipu je nutno zakoupit opět nový.

Čip si můžete zakoupit  u VŠJ p. Karasové v době od 7.30 - 14.00 hod.

---

Masarykova základní škola a mateřská škola Obecnice je zapojena do rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách" v roce 2019. Cílem programu je podpora výuky plavání žáků prvního stupně základních škol v rámci povinné školní docházky. Dotace na Masarykově základní škole a mateřské škole Obecnice je určena na dopravu žáků 3. a 4. třídy z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět.

-----

Vzhledem k eliminaci bezpečnostních rizik bude vstup do budovy základní školy Masarykovy základní školy a mateřské školy Obecnice, příspěvkové organizace, od 1. 4. 2018 monitorován kamerovým systémem v souladu s § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, s Metodickým doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti, č. j. MSMT–1981/2015-1 a zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

-----

Vážení rodiče, prosíme o důsledné odhlašování obědů v době nepřítomnosti dítěte ve škole. Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. vám bude od druhého dne nepřítomnosti dítěte účtována částka 60,- Kč za oběd (jako cizímu strávníkovi). Zákonný zástupce žáka má právo na odebrání oběda do jídlonosiče za zvýhodněnou cenu pouze první den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole. Od druhého dne může zákonný zástupce odebírat obědy do jídlonosiče pouze za plnou cenu.          

               

Vážení rodiče,

 od 1. 4.  přihlašování a odhlašování obědů ve školní jídelně poze přes internet!!!

Odhlášení oběda pouze do 7.00 hodin. Poté nelze oběd odhlásit - můžte si ho vyzvednout ve školn jídelně od 11.00 - 13.30 hod..

Nezapomíneje odhlašovat obědy přes internet i na mimoškolní akce (soutěže, divadla, ozdravné pobyty....)

Stáhněte si do svého mobilu aplikaci strava.cz, nebo  v pc

https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Jidelnicky?zarizeni=0866

Přihlašovací údaje vám byly předány.

Návod:

http://uloziste.visplzen.cz/prilohy_web/zakaznicka_podpora/objednavani_internet/Strava_navod.pdf

http://uloziste.visplzen.cz/prilohy_web/zakaznicka_podpora/objednavani_internet/Strava_android.pdf

 

 

Žáci a pedagogové Masarykovy základní školy v Obecnici se zapojili do kampaně „Celé Česko čte dětem“. Cílem projektu je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti číst". Stačí 20 minut denně. Každý den. Rodiče, připojte se s námi.

 

V rámci kampaně se žáci také zapojí do výtvarné soutěže ,,Příběh za oknem”. Více informací na http://celeceskoctedetem.cz/

http://celeceskoctedetem.cz/

---------------------------------------

"Když chceš, tak to dokážeš!", inspiruje Radek "Gipsy" Banga školáky

Cílem projektu je motivovat nejmladší generaci k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, drog, nesnášenlivosti a dalších variant rizikového chování.

Radoslav Banga, známý také pod pseudonymem Gipsy, je rapper, hudebník, zpěvák a textař romského původu. Přestože dostal do vínku nálepku "nepřizpůsobivé menšiny", sociálně slabší podmínky a drobnější tělesný vzrůst, nezabránilo mu to, aby zúročil svůj talent. Naopak se tyto zdánlivé handicapy staly hnacím motorem v jeho úsilí něco dokázat.

 

Proškoly.cz

http://www.proskoly.cz/

 

Vážení rodiče, zde si může váš syn-dcera udělat online test.

        Hesla do programu dostane každý žák od třídního učitele.

Testy, dotazníky, procvičování. Už 8 let bez přestávky.

Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak děti mohou vaše děti nejen ve škole, ale i doma.

Rozvoj rozumových schopností

Portál Proškoly.cz umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti - logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod. Na ty se v běžných hodinách kvůli vysokému počtu žáků ve třídě a omezenému času často nedostává, ačkoliv jsou nezbytnou podmínkou pro úspěšné zvládnutí školních povinností. Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem.

Procvičování znalostí do školy

Testy mohou žáci libovolně využívat nejen ve škole, ale i doma na svých počítačích. S rozšířením portálu o oblast cizích jazyků a pravopisných cvičení z českého jazyka se z portálu Proškoly.cz stává nový prostor pro každodenní přípravu do školy.

Volba povolání

Rodičům nabízí portál unikátní variantu Testu volby povolání, ve které mohou zhodnotit své dítě z pohledu budoucího uplatnění. Výsledky rodičovského testu pak lze porovnat s výsledky dítěte a společně tak lépe zhodnotit předpoklady a očekávání vzhledem k volbě vzdělávací či profesní dráhy.

Nemáte přístupové údaje?

Testy jsou přístupné pouze žákům škol, které vlastní licenci na využití portálu. To, zda „Vaše“ škola licenci vlastní, zjistíte nejlépe v našem Katalogu škol, ve kterém jsou školy s licencí zvýrazněny označením Aktivní škola. Je-li Vaše škola zvýrazněna, požádejte ve škole o poskytnutí přístupového jména a hesla. Pokud škola licenci nevlastní, doporučujeme spojit se s dalšími rodiči (neformálně či prostřednictvím třídních schůzek, Sdružení rodičů, Rady školy,…) a společně školu požádat o její zakoupení.

Provozovatelem tohoto serveru je společnost DATABOX s.r.o., Máte-li zájem o poskytnutí licence na využívání portálu Proškoly.cz, kontaktujte nás, rádi za Vás vedení školy oslovíme.

 
 
 
 
 
 
 
http://skoly.pb.cz/ZSObe/index.php?did=siis75cb6f16e15d3c&vid=398&nad=000001

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena