| Přihlásit |     | Nápověda |    

.

 Ve školním roce 2020/2021 školu navštěvuje 175 žáků.

Školní družinu 90 žáků.

 

Charakteristika školy

Úplnost a velikost školy

     Masarykova základní škola a mateřská škola Obecnice, příspěvková organizace, je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem.   V každém ročníku bývá zpravidla jedna třída.

     Škola sdružuje Základní školu s kapacitou 250 žáků, Školní družinu s kapacitou 100 žáků, Mateřskou školu s kapacitou 48 dětí    a Školní jídelnu s kapacitou 300 strávníků.

Umístění školy

     Masarykova základní škola a mateřská škola Obecnice, příspěvková organizace, se nachází v obci, která je součástí brdského pohoří. Umístění školy považujeme za velkou přednost a využíváme ji v rámci našeho pedagogického působení. Učitelům umožňuje realizaci výuky, zejména v oblasti environmentální výchovy, přímo v přírodním prostředí.

Podmínky školy

     Vyučování druhého až devátého ročníku probíhá v budově č. 255. První třída je umístěna v budově č. 331 kde má dostatečné prostory pro výuku i vhodné hygienické zázemí. Upřednostňujeme vyučování žáků v tomto prostředí z důvodu postupného   a nenásilného přivykání na školu. Výuka ostatních ročníků probíhá zejména v kmenových třídách. Odborná multimediální učebna je využívána nejen při výuce Informatiky, ale také ostatních předmětů, pokud se pracuje s výukovými programy, flashovými animacemi, internetem a interaktivní tabulí.

     V přízemí školy se nachází keramická dílna, cvičná kuchyně a multifunkční učebna pro výuku Výtvarné výchovy a Praktických činností. Dochází k průběžné obměně vybavení tříd moderním, účelovým nábytkem. Škola má k dispozici tělocvičnu a multifunkční hřiště, prostřednictvím kterého můžeme se žáky realizovat široké spektrum sportovních aktivit. Školní družina je umístěna ve vlastních prostorách. Průběžně využívá multimediální učebnu, tělocvičnu, keramickou dílnu, multifunkční učebnu a prostornou školní zahradu, která je nedílnou součástí školy. Žáci mohou využívat knihovnu. Škola je vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, které jsou průběžně doplňovány a obměňovány podle finančních možností školy.

     Hygienické zázemí je v souladu s předepsanými normami.

     Vyučující mají k dispozici notebooky, které jsou propojeny do počítačové sítě s přístupem na internet. Učitelé využívají kopírku, tiskárny, kabinety a učitelskou knihovnu. Ke společné práci se scházejí ve sborovně školy.

     Tělocvična i některé učebny jsou využívány pro mimoškolní činnost žáků v době po vyučování a přístupné jsou i veřejnosti.

     Školní stravování zajišťuje Masarykova základní škola a mateřská škola Obecnice, příspěvková organizace.

Charakteristika pedagogického sboru

     Pedagogický sbor je smíšený, s převahou žen, věkově rozmanitý. Jsou zde zastoupeni začínající pedagogičtí pracovníci i zkušení pedagogové. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikových projevů chování, koordinátor environmentální výchovy, metodik výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Ve školní družině vykonávají svoji činnost vychovatelky. Většina členů pedagogického sboru splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon funkce učitele prvního nebo druhého stupně základní školy, vychovatelky školní družiny. Ostatním pedagogům, kteří nesplňují daná kritéria, bylo doporučeno doplnění příslušného vzdělání.

     Velký důraz je kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků, osvědčilo se nám vzdělávání v rámci celé sborovny. Téměř všichni učitelé prošli kurzy, např. kritického myšlení, práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadanými žáky, kurzy výpočetní a komunikační techniky (úroveň Z a P). Všichni učitelé jsou proškoleni v základech první pomoci. Důraz klademe na vzdělávání v oblasti osobnostní a sociální výchovy, environmentální výchovy, hodnocení a dalších moderních metod výuky.

Charakteristika žáků

     Masarykova základní škola a mateřská škola Obecnice, příspěvková organizace, je spádovou školou, do které docházejí žáci  z Obecnice, Drahlína, Lhoty u Příbramě, Sádku, Podlesí a Příbrami. Vzhledem k faktu, že škola má spíše rodinný charakter, kdy se všichni žáci i pedagogové znají, nejsou podstatné problémy s chováním u rizikových skupin žáků. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrovány ve třídách. Na základě doporučení a žádosti zákonných zástupců žáků je každému integrovanému žákovi vypracován individuální plán, který je pravidelně vyhodnocován, aktualizován a doplňován.

Dlouhodobé projekty

V rámci dlouhodobých projektů jsme připraveni reagovat na výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Krajského úřadu Středočeského kraje.

Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery

     Jsme si vědomi, že vzájemná komunikace školy se zákonnými zástupci má významný vliv na vzdělávání a výchovu žáků. Zákonní zástupci mohou výuku ve třídě navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. O průběhu vzdělávání svých dětí jsou zákonní zástupci informováni prostřednictvím třídních a konzultačních schůzek. Průběžně se mohou seznamovat s hodnocením na internetu – EduPage. Činnost školy prezentujeme na webových stránkách a v regionálním tisku. Výchovný poradce má vymezeny hodiny pro zákonné zástupce žáků.

     Na základě zákona 561/2004 Sb., § 167 a § 168 zřídil zřizovatel Školskou radu. Zastoupení v ní mají stejným dílem rodiče, pedagogičtí pracovníci a zástupci OÚ Obecnice. Jejich činnost vyplývá ze zákona.

     Vzájemná komunikace probíhá s OÚ Obecnice a TJ Slavoj Obecnice. V oblasti bibliografické přípravy spolupracuje škola  s knihovnou Jana Drdy Příbram a knihovnou OÚ Obecnice, v oblasti environmentální výchovy s Kovohutěmi Příbram. Při dopravní výchově využíváme kontakty s Autoklubem Příbram.

     S problémy, které se týkají žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a s otázkami pro vytvoření podmínek nadaným žákům  se obracíme na Pedagogicko psychologickou poradnu Středočeského kraje, odloučené pracoviště Příbram.

     Velmi podnětnou spolupráci jsme navázali se Základní uměleckou školou Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem.

     Dále využíváme nabídek programů Adiktologického centra Magdaléna op.s. a Státního zdravotního ústavu. Organizujeme besedy se zástupci Policie ČR, dalších složek a institucí.

     V rámci výměny pedagogických zkušeností a netradičního zápisu do první třídy spolupracujeme s Mateřskou školou Sluníčko Lhota u Příbramě, Mateřskou školou Drahlín.     

Vlastní hodnocení školy

     Vlastní hodnocení školy bude vycházet z aktuálních cílů stanovených na základě potřeb školy vždy na období jednoho školního roku.

Závěry vlastního hodnocení spolu s opatřeními se bude zabývat pedagogická rada a budou zveřejněny ve výroční zprávě.

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena