| Přihlásit |     | Nápověda |    

.

Zaměření školy

     Školní vzdělávací program vychází z cílů základního vzdělávání, klíčových kompetencí a koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, analýzy podmínek školy, potřeb žáků a požadavků rodičů. 

     Navazuje na myšlenky T. G. Masaryka, jehož jméno užívá škola ve svém názvu.

     „Poznání bez zájmu je mrtvé. Neběží škole jen o to, aby poskytovala co nejvíce vědomostí, ale také a hlavně o to, aby navykla žáky přesnosti, pozornosti a metodičnosti; učit je tak, aby uměli sami pozorovat přírodu a život a dovedli správně řešit úkoly a úkolky, kdy a kdekoli se k nim dostanou.“   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              T. G. Masaryk1

 

Čapek, K.: Hovory s T. G. Masarykem. Praha 1990, Československý spisovatel

     Z  citátu je patrné, co je hlavními prioritami školy:

  • vzbudit zájem o učení a motivovat žáky pro celoživotní učení,
  • poskytnout základní vzdělání zaměřené na dovednosti, které povedou k využití v reálném životě,
  • vést děti k vlastnímu pozorování a experimentování, zvládání různých způsobů řešení problémů,
  • připravovat žáky na otevřenou komunikaci i s využitím informačních a komunikačních prostředků a technologií,
  • rozvíjet u žáků etické normy chování,
  • na základě pozorování rozvíjet u žáků vztah k přírodě jako nedílné součásti života každého člověka.

     Škola má v obci své nezastupitelné místo vyplývající z tradice, proto chceme pokračovat v propojení života školy se životem obce. Důležité poslání vidíme ve výchově demokraticky smýšlejícího jedince, který je schopen soužití a komunikace v dané komunitě a zapojuje se do veřejného života, má zájem o regionální a globální problémy a přispívá k jejich řešení, dodržuje stanovená pravidla, na kterých se zčásti sám podílí.

     Okolí naší školy se přímo nabízí, abychom se zaměřili na environmentální výchovu, upevňování zodpovědného přístupu k životnímu prostředí a v souvislosti s výchovou ke zdraví posilovali u dětí zodpovědnost za vlastní zdraví.

     Důraz klademe na všestranný rozvoj osobnosti každého dítěte s přihlédnutím k individuálním schopnostem. Jsme připraveni integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

     Působením na žáka rozumíme působení v nejširším slova smyslu prostřednictvím činnosti školní družiny, přestávek, exkurzí, školních výletů, kurzů, besed, zotavovacích akcí, soutěží, olympiád, vystoupení žáků a dalších akcí souvisejících se životem školy.

     Škola organizuje zotavovací pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí (i se sportovním zaměřením), výjezdy do zahraničí, výuku plavání a další akce související s výchovně vzdělávací činností v souladu s vyhláškou o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky § 2 č.48/2005 Sb.

     Jsme si vědomi, že zpracováním vlastního dokumentu naše práce nekončí, ale teprve začíná. Školní vzdělávací program bude jistě procházet vývojem a následnými změnami. Tento dokument bereme jako otevřený, bude podléhat hodnocení, autoevaluaci a následnému dopracování.

 

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena