| Přihlásit |     | Nápověda |    

Podmínky pro žáky prvního stupně

Od 25. 5. 2020 umožňuje Masarykova základní škola a mateřské škola Obecnice, příspěvková organizace, prezenční i distanční vzdělávání žáků. Žáci budou na základě zájmu (docházka není povinná) při prezenčním vzdělávání rozděleni do skupin (maximálně 15 žáků, v případě potřeby budou žáci některých ročníků prvního stupně spojeni). V těchto skupinách budou v dopoledním bloku pokračovat v plnění očekávaných výstupů Školního vzdělávacího programu Škola poznání. Cílem odpolední části je zájmové vzdělávání žáků.

Při realizaci výuky žáků prvního stupně se Masarykova základní škola a mateřská škola Obecnice, příspěvková organizace, řídí pokyny MŠMT – Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 ze dne 30. dubna 2020.

Podmínky účasti na vyučování

Přihlášení žáka

— Zákonný zástupce přihlásí žáka na vyučování prostřednictvím programu EduPage – Přihlašování – Akce - nejpozději do pondělí 18. 5. 2020.

— Při první návštěvě školy je žák povinen předložit pověřenému pedagogickému pracovníkovi školy vyplněné a podpisem potvrzené čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud žák čestné prohlášení nepředloží, nebude do školní budovy vpuštěn. Čestné prohlášení najdete na webové stránce školy - http://skoly.pb.cz/ZSObe/.

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky – rouškou,

— dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Příchod ke škole/školní družině a pohyb před školou/školní dužinou (dále pouze školou)

— Před školou musí žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

— Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

— Žáci před školou vyčkají pokynů pověřeného pedagogického pracovníka, který žáky organizuje do skupin, vyzvedává je a odvádí do třídy.

 • Vstup do budovy školy 
 • pro 1. skupinu (předpokládáme - I. a III. třída) v 7:40 hodin,
 • -  pro 2. skupinu (předpokládáme - II., IV. a V. třída) v 7:50 hodin.
 • Prosíme o dochvilnost. Pokud se žák opozdí, nebude vpuštěn do budovy školy.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

— Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Při vstupu do školní budovy jsou žáci povinni použít dezinfekční prostředek na ruce.

— Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

— Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

 • Při vstupu do školní budovy bude žákům monitorována tělesná teplota.

— Každý žák bude mít s sebou:  na dopolední blok minimálně 2 roušky, na odpolední blok rovněž minimálně 2 roušky, ochranné rukavice, sáček na uložení roušek, krabici s papírovými kapesníky. Při příchodu do školy je žák povinen předložit ochranné pomůcky ke kontrole pověřenému pracovníkovi školy.

 • Pokud nebude mít žák předepsané množství roušek na výměnu, budou zákonní zástupci vyzváni k vyzvednutí syna/dcery. Do doby příjezdu zákonného zástupce bude žák separován od skupiny.

— Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 — Žáci se mohou pohybovat pouze ve školou vymezeném prostoru, se kterým budou seznámeni první den provozu.

Ve třídě

— Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

— Složení skupin žáků stanoví ředitel školy předem a je neměnné, v případě potřeby budou žáci některých ročníků prvního stupně spojeni.  Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

— Maximální počet žáků ve skupině je 15 s dodržením zásady jednoho žáka v lavici a dodržení rozestupu 2 metry (1,5 metru).

—  V průběhu pobytu žáků ve třídě nosí chlapci a děvčata roušku.  

 — Při jejím sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

— Žáci budou organizováni ve dvou blocích – dopolední blok (do 12:00 hodin) a odpolední blok (do rodiči stanoveného času, nejdéle do 16:00 hodin). Zákonní zástupci jsou povinni vyplnit a předat pověřenému pedagogickému pracovníkovi Dočasný docházkový list, ve kterém potvrdí, zda syn/dcera bude opouštět odpolední blok samostatně, nebo za doprovodu zákonného zástupce, a vymezí čas odchodu. Z odpoledního bloku mohou žáci odcházet pouze ve stanoveném čase – 12:00 hodin, 14:00 hodin a 16:00 hodin.  Dočasný docházkový list najdete na webové stránce školy - http://skoly.pb.cz/ZSObe/.

 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

— Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. Zákonný zástupce žáka je povinen syna/dceru omluvit třídnímu učiteli prostřednictvím zprávy v aplikaci EduPage (NE přes omluvenky).

 • V průběhu dopoledního a odpoledního bloku žáci nepoužívají vnitřní i venkovní herní prvky.

Ve venkovních prostorách

 • Žáci se pohybují ve vyhrazeném prostoru, řídí se pokyny pedagogického pracovníka.
 • V průběhu pobytu žáků ve venkovních prostorách chlapci a děvčata nosí roušku. 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

—  Pokud by žák vykazoval některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a zároveň budou kontaktováni zákonní zástupci žáka s požadavkem okamžitého vyzvednutí žáka.

Stravování (zpracovala vedoucí školní jídelny)

 1. Před vstupem do jídelny - použít připravenou dezinfekci na ruce.
 2. Povinnost nosit roušky.
 3. Od 25. 5. 2020 do konce školního roku se vaří pouze jedno jídlo.
 4. Strávník -  stanovené místo v jídelně a oběd se bude roznášet.
 5. Skupina strávníků (max. 15 žáků) - 30 min. na výdej stravy.
 6. Do 18. 5. 2020  zájemci - objednat oběd v systému „Strava.cz“.
 7. V jídelně - dodržování rozestupů mezi žáky  minimálně 2 m.

 


 


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena