| Přihlásit |     | Nápověda |    

PODMÍNKY 9.TŘÍDA

 

Od 11. 5. 2020 bude výuka žáků IX. třídy Masarykovy základní školy a mateřské školy Obecnice, příspěvkové organizace, probíhat formou konzultací vždy v úterý od 8:00 hodin do 11:30 hodin. Žáci budou na základě zájmu  (docházka není povinná) rozděleni do homogenních skupin (maximálně 15 žáků), ve kterých budou absolvovat konzultace v předmětech matematika a český jazyk.

Při realizaci výuky žáků IX. třídy se Masarykova základní škola a mateřská škola Obecnice, příspěvková organizace, řídí pokyny MŠMT – Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 ze dne 30. dubna 2020.

Podmínky účasti na vyučování

Přihlášení žáka

— Zákonný zástupce přihlásí žáka na vyučování prostřednictvím programu EduPage – Přihlašování – Akce - nejpozději do středy 6. 5. 2020.

— Při první návštěvě školy je žák povinen předložit pověřenému pedagogickému pracovníkovi školy vyplněné a podpisem potvrzené čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud žák čestné prohlášení nepředloží, nebude do školní budovy vpuštěn. Čestné prohlášení najdete na webové stránce školy - http://skoly.pb.cz/ZSObe/.

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky – rouškou,

— dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Příchod ke škole a pohyb před školou

— Před školou musí žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

— Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

— Žáci před školou vyčkají pokynů pověřeného pedagogického pracovníka, který žáky organizuje do skupin, vyzvedává je a odvádí do třídy.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

— Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

— Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

— Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

— Každý žák bude mít s sebou na konzultaci minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

— Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 — Žáci se mohou pohybovat pouze ve školou vymezeném prostoru, se kterým budou seznámeni první den provozu.

Ve třídě

— Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

— Složení skupin žáků stanoví ředitel školy předem a je neměnné.  Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

— Maximální počet žáků ve skupině je 15 s dodržením zásady jednoho žáka v lavici a dodržení rozestupu 2 metry (1,5 metru).

—  V průběhu pobytu žáků ve třídě chlapci a děvčata nosí roušku.  

— Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

— Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

— Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. Zákonný zástupce žáka je povinen syna/dceru omluvit třídnímu učiteli prostřednictvím zprávy v aplikaci EduPage (NE přes omluvenky).

Při podezření na možné příznaky COVID-19

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

—  Pokud by žák vykazoval některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a zároveň budou kontaktováni zákonní zástupci žáka s požadavkem okamžitého vyzvednutí žáka.

Stravování

— Masarykova základní škola a mateřská škola Obecnice, příspěvková organizace, nebude poskytovat školní stravování žákům IX. třídy.


 

 


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena