| Přihlásit |     | Nápověda |    

.

"Cestou přírodovědných a technických oborů napříč

Středočeským krajem".

 

Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem“. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná do června 2015, bude moci celkem 22 středních škol ve Středočeském kraji čerpat prostředky na nákup moderního zařízení pro výuku technických předmětů a přírodovědných věd. Projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání patří k prioritám zahrnutým v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji. Přírodovědné a technické obory jsou dnes velmi potřebné a žáci a studenti s nimi budou mít dobré uplatnění na trhu práce. Realizací projektu nedojde pouze k vybavení škol moderními zařízeními pro výuku předmětů zaměřených na techniku a přírodní vědy, ale zároveň by se mělo vzdělávání v těchto oborech propojit mezi středními a základními školami. Navíc projekt podporuje i tzv. mimoškolní volnočasové aktivity, zaměřené na podporované odborné oblasti.

Mezi partnerské školy projektu bylo zařazeno i Gymnázium, Příbram, Legionářů 402

Zapojené ZŠ do projektu:       Základní škola, Příbram VII, 28. října 1,

                                                    Základní škola, Příbram – Březové Hory,

                                                    Masarykova základní škola, Obecnice

                                                    Základní škola Bohutín

Projekt „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ zahájen

Dne 2. 9. 2013 byla zahájena realizace projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“. Projekt je orientován na podporu přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách a spadá do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Příjemcem dotace je Středočeský kraj, který si pro spolupráci v roli partnerů s finančním příspěvkem vybral 22 středních škol, mezi nimi i Gymnázium, Příbram, Legionářů 402.

Projekt bude realizován ve školních letech 2013/2014 a 2014/2015 a naše škola na něj získala finanční dotaci ve výši 3 958 tis. Kč. Z těchto prostředků budou především nově vybaveny učebny fyziky a přírodních věd, pořízeny pomůcky na výuku přírodovědných předmětů a podporovány takové aktivity, které zvětší zájem žáků o studium těchto oborů. Organizovány budou zájmové kroužky, vzdělávací exkurze, přednášky odborníků na naší škole, další vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupráce se zaměstnavateli v regionu.

Vzhledem k tomu, že projekt je orientován i na podporu žáků základních škol, byly jako naši partneři osloveny 2 příbramské a 2 mimopříbramské školy. Konkrétně se jedná o Základní školu, Příbram VII, 28. října 1, Základní školu, Příbram – Březové Hory,  Masarykovu základní školu, Obecnice a Základní školu Bohutín. Těmto školám poskytne gymnázium možnost výuky v nových vybavených učebnách, nabídne žákům účast v zájmových kroužcích a zorganizuje exkurze zaměřené na přírodovědné a technické památky v regionu.

Přestože je realizace projektu teprve na samém začátku a čekají nás úkoly, které je třeba během dvou let splnit, věříme, že vše zvládneme a že projekt splní své hlavní cíle.

 

RNDr. Petr Hrubý

manažer projektu

Udržitelnost aktivit bude projektu je min. další 3 roky po jeho skončení (tzn. min. do června 2018).

 Základní informace o projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ financovaného z  prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu ČR. 

 

Název projektu:                        Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Zkrácený název projektu:          Přírodní vědy a technika v SK

Registrační č. projektu:             CZ.1.07/1.1.00/44.0011

Období realizace:                     2. září 2013 – 30. června 2015

Rozpočet projektu celkem:       161 415 913,37 Kč

Projekt byl podpořen v rámci výzvy MŠMT ČR č. 44 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost (OP VK).

Stručný obsah projektu:

Projekt svou povahou kopíruje potřebu na celorepublikové úrovni, nejen ve Středočeském kraji, a tou je potřeba posílení přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách. V návaznosti na podporu realizace kurikulární reformy škol poskytne investiční a neinvestiční podporu s cílem zvýšení atraktivity výuky na odborných školách, zvýšení motivace a zájmu žáků ZŠ a jejich zapojení do studia přírodovědných a technických oborů. Dále dojde k propojení počátečního vzdělávání se zaměstnavateli v regionu, a tudíž sladění požadavků trhu práce a obsahu vzdělávání budoucích absolventů. Neméně důležitá je podpora výuky odborných předmětů v cizích jazycích, a to formou tvorby cizojazyčných slovníků.

Cíle projektu:

Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ Středočeského kraje. Jde o zkvalitnění povinné výuky prostřednictvím nově pořízeného zařízení a vybavení (nově vybavené laboratoře a učebny technických předmětů, nové stroje a přístroje sledující nejnovější trendy v oboru) a badatelsky orientované vzdělávání. Budou rozšířeny nabídky volnočasových aktivit žáků SŠ a ZŠ s využitím nově vybavených odborných učeben SŠ a odborného pedagogického zázemí SŠ. Atraktivní a zajímavá výuka doplněná kvalitní praktickou náplní s využitím zapojení kvalifikovaných odborníků z praxe bude významným krokem pro zvýšení motivace a zájmu žáků o studium v uvedených oborech. Projekt si klade za cíl rozvinout spolupráci mezi SŠ a ZŠ, přilákat ke studiu právě žáky základních škol, potenciální budoucí uchazeče o studium a zaměstnání v oborech, kde jich je nedostatek. Svými aktivitami projekt ovlivní žádoucím směrem rozhodování žáků při volbě povolání a jejich snazší uplatnění na trhu práce. Projekt chce svými aktivitami přispět k vyrovnání rozdílu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Je-li totiž absolventů dostatek, neodpovídají kvalifikačně požadavkům zaměstnavatelů, což je právě způsobeno absencí moderního vybavení a nových technologií přímo ve výuce, kde s nimi žáci mohou pracovat. Seznámení s tímto vybavením až na pracovišti zaměstnavatele není dobré ani pro jednu stranu. Investiční i neinvestiční vybavení škol podpoří realizaci kurikulární reformy. Projekt řeší také spolupráci institucí počátečního vzdělávání se zaměstnavateli. Přínosem oproti jiným projektům je z tohoto pohledu spolupráce středních a základních škol, která umožní následně spolupráci základních škol se zaměstnavateli. Každá střední škola zapojená do projektu bude spolupracovat s více základními školami a těmto školám umožní mimo jiné svým prostřednictvím vstup do světa zaměstnavatelů. Dalším cílem je zvyšování jazykové vybavenosti žáků.

Zdůvodnění potřebnosti:

Analýzy poptávky zaměstnavatelů po technicky a přírodovědně kvalifikované pracovní síle v ČR dokumentují rostoucí potřebu odborníků a velmi nízkou nabídku takto připravených absolventů. Proto i Středočeský kraj má podporu odborného vzdělávání a řemeslných oborů požadovaných trhem práce jako jednu z priorit v oblasti vzdělávání, jak je uvedeno v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji. Jedná se především o obory strojírenství, elektrotechnika, potravinářské a zemědělské obory, stavebnictví.

Řada škol však nedisponuje dostatečným vybavením a nemůže vzdělávat žáky tak, jak by si představovala a jak jim ukládá náplň jejich ŠVP. Školy tak nejsou schopné se současným vybavením zajistit svým žákům odbornost výuky takovým způsobem, aby byli konkurenceschopní na trhu práce. Nedílnou součástí je taktéž propojení se zaměstnavateli za účelem úprav v ŠVP odborných škol tak, aby byla zajištěna rovnováha mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Spolupráce se zaměstnavateli je velmi důležitá z hlediska včasného nasměrování žáků v souladu s potřebami trhu práce. Zapojení žáků základních škol má své opodstatnění, protože vzbuzení zájmu o přírodní vědy a technické vzdělávání musí začít již v 7. a 8 ročnících základní školy. Bude-li profese dostatečně atraktivní, respektive pracovní náplň s ní spojená, bude také zájem žáků vyšší. Takto připravené odborné vzdělávání ve Středočeském kraji umožní využít demograficky příznivý vývoj, který by se měl projevit po roce 2015 na ZŠ a posléze také na SŠ (Dlouhodobý záměr vzdělávání SČK). Svým zaměřením na potřeby odvětví zemědělství, chemie, potravinářského průmyslu a strojírenství váže na produkční základnu Středočeského kraje. Váže na závěry uvedené v Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, kde je kraj hodnocený jako průmyslově-zemědělský s velkým počet firem působících v kraji v průmyslu automobilovém, strojírenském, chemickém a potravinářském.

Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu jsou především žáci škol a školských zařízení (SŠ, ZŠ), dále pracovníci škol a školských zařízení (pedagogové SŠ, učitelé ZŠ) a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.

Žáci základních škol se při volbě povolání rozhodují spíše podle atraktivity zvolené profese, než podle potřeb trhu práce. Přírodovědné a technické vzdělávání není dostatečně atraktivní, aby vzbudilo zájem žáků, proto je potřeba ukázat jim reálná prostředí středních škol s ukázkami toho, jak vzdělávání probíhá, co vše se budou učit a především, čemu se naučí. Z tohoto hlediska je nedílnou součástí provést je reálným prostředím firem, aby si uvědomili, že současné technologie jsou již na takové úrovni, že i dělnické profese mohou být čisté a fungovat prostřednictvím počítačů, že ne vše je potřeba dělat pracně mechanicky, ale dokáží to za ně dělat stroje, pokud si je správně naprogramují.

Žáci středních škol, kteří si technické a přírodovědné obory zvolili, budou mít možnost pracovat s moderními přístroji a technologiemi na půdě školy. S těmito technologiemi většinou pracují až ve firmách při exkurzích.

Modernizace vybavení přispěje k zatraktivnění výuky a oboru jako takového a zvedne zájem o další vzdělávání například na vysoké škole apod.

Učitelé základních a středních škol budou realizovat výuku v modernizovaných učebnách a s moderním vybavením, čímž dojde ke zvýšení jejich odborných kompetencí a prostřednictvím atraktivní výuky získají ke studiu více žáků a vyvolají v nich větší zájem o přírodovědné a technické obory. Cílová skupina pedagogických pracovníků a vedoucích pedagogických pracovníků získá realizací projektu poznatky pro zkvalitnění ŠVP ZŠ a SŠ a realizaci vzdělávání v uvedených oborech s využitím nově pořízeného investičního a neinvestičního vybavení odborné výuky.

 

 

 

 

PODPOROVATELÉ

 

Masarykova základní škola v Obecnici je již druhým rokem zapojena do projektu Řešení vrstevnických vztahů.

 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a realizuje ho VIOD (Vzdělávací institut ochrany dětí).

Jedná se o projekt, který zavádí na školách systém vrstevnické podpory zaměřený na pomoc   a podporu dětem či mladým lidem. Zvyšuje povědomí o problémech, kterým děti a mladí lidé čelí. Pomáhá ale také školám a ostatním zařízením se zkvalitněním jejich prostředí nebo například s prevencí nežádoucích jevů. Po celý školní rok probíhají setkání podporovatelů,   kde se žáci učí vhodně komunikovat, naslouchat, budovat tým, spolupracovat a řešit problémy, rozpoznat šikanu, orientovat se ve vybraných zákonech ČR. Setkání s podporovateli  se uskutečňují pod vedením Mgr. Jany Pokorné. Tato setkání vedou k prohloubení  co nejpříznivějšího prostředí pro všechny žáky MZŠ Obecnice. Poslední setkání podporovatelů vrstevnických vztahů se uskutečnilo dne 15. února 2012. Setkání bylo tentokrát věnováno problematice poruch příjmu potravy. Podporovatelé se dozvěděli, jak poruchám příjmu předcházet, kde vyhledat pomoc.

-------------------

Škola je zapojena do projektů:

Š I K

více na

http://www.sikcz.cz/

Kdo jsme

ŠIK CZ s.r.o. je společnost, která prostřednictvím velkoplošných obrazovek instalovaných ve školách usiluje o nový způsob komunikace s mladými lidmi.

      


Proškoly.cz

http://www.proskoly.cz/

 

Vážení rodiče, zde si může váš syn-dcera udělat online test.

                                      Hesla do programu dostane každý žák od třídního učitele.

Testy, dotazníky, procvičování. Už 8 let bez přestávky.

Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak děti mohou vaše děti nejen ve škole, ale i doma.

Rozvoj rozumových schopností

Portál Proškoly.cz umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti - logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod. Na ty se v běžných hodinách kvůli vysokému počtu žáků ve třídě a omezenému času často nedostává, ačkoliv jsou nezbytnou podmínkou pro úspěšné zvládnutí školních povinností. Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem.

Procvičování znalostí do školy

Testy mohou žáci libovolně využívat nejen ve škole, ale i doma na svých počítačích. S rozšířením portálu o oblast cizích jazyků a pravopisných cvičení z českého jazyka se z portálu Proškoly.cz stává nový prostor pro každodenní přípravu do školy.

Volba povolání

Rodičům nabízí portál unikátní variantu Testu volby povolání, ve které mohou zhodnotit své dítě z pohledu budoucího uplatnění. Výsledky rodičovského testu pak lze porovnat s výsledky dítěte a společně tak lépe zhodnotit předpoklady a očekávání vzhledem k volbě vzdělávací či profesní dráhy.

Nemáte přístupové údaje?

Testy jsou přístupné pouze žákům škol, které vlastní licenci na využití portálu. To, zda „Vaše“ škola licenci vlastní, zjistíte nejlépe v našem Katalogu škol, ve kterém jsou školy s licencí zvýrazněny označením Aktivní škola. Je-li Vaše škola zvýrazněna, požádejte ve škole o poskytnutí přístupového jména a hesla. Pokud škola licenci nevlastní, doporučujeme spojit se s dalšími rodiči (neformálně či prostřednictvím třídních schůzek, Sdružení rodičů, Rady školy,…) a společně školu požádat o její zakoupení.

Provozovatelem tohoto serveru je společnost DATABOX s.r.o., Máte-li zájem o poskytnutí licence na využívání portálu Proškoly.cz, kontaktujte nás, rádi za Vás vedení školy oslovíme.

 

Test volby povolání

Test volby povolání je dotazník, jehož vyplnění a vyhodnocení pomůže žákům utřídit své zájmy a preference a napomůže jim tak při volbě typu dalšího studia či oborového zaměření. Test vznikl ve spolupráci mnoha renomovaných odborníků z řad pedagogů a psychologů.


 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena