Kontakty
Hradební 67
261 01 Příbram 1
tel.: 318 623 739
email: spec.ms@seznam.cz web.: skoly.pb.cz/MSspec
| Přihlásit |     | Nápověda |    

Poplatky

   Úplata za předškolní vzdělávání - platnost od 1.9.2018                                 

Stanovení měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání

ve školním roce 2018/2019

V souladu s platnými předpisy ředitelka MŠ stanovila úplatu v měsíční výši 350,- Kč.

 

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

1.      Vzdělávání v posledním ročníku se dětem  poskytuje bezúplatně.

2.     Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce, který:

        pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi,

        pobírá dávky pěstounské péče,

        pobírá zvýšený příspěvek na dítě

        (Žadatel musí výše uvedené skutečnosti prokázat předložením písemného rozhodnutí příslušného orgánu sociální podpory).

 

Prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

Prominuta úplata bude zákonnému zástupci dítěte v případě, kdy dítě nedocházelo do MŠ po dobu delší než dva měsíce z důvodu dlouhodobé nemoci. 

(Žadatel musí podat písemnou žádost u ředitelky MŠ a výše uvedené skutečnosti prokázat předložením písemného potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti s dorost).

 Snížení úplaty za předškolní vzdělávání

1. Ředitelka rozhodne o snížení úplaty zákonnému zástupci dítěte, 

kterému je délka docházky do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku;

snížená úplata je stanovena ve výši…………………………………. 230,- Kč/měsíčně,

(Žadatel musí výše uvedené skutečnosti prokázat předložením písemného rozhodnutí příslušného orgánu sociální podpory).

2. Stanovení úplaty v době omezení či přerušení provozu školy:

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, ředitelka MŠ stanoví výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ. Výši úplaty v měsících červenci a srpnu stanoví ředitelka MŠ následně po schválení termínu přerušení provozu (rozsah schvaluje zřizovatel) a zveřejní ji na úřední desce MŠ škole nejpozději 30. dubna daného školního roku.

 

   Úplata za školní stravování - platnost od 1.9.2018                                         

Strávníci do 6 let

 

Cena za potraviny stanovená dle finančního normativu

Polodenní pobyt

Celodenní pobyt

Přesnídávka

8,00 Kč

Přesnídávka

8,00 Kč

Oběd

18,00 Kč

Oběd

18,00 Kč

Svačina 

Svačina

7,00 Kč

Celkem

26,00 Kč

Celkem

33,00 Kč

 

Strávníci od 7 let

 

Cena za potraviny stanovená dle finančního normativu

Polodenní pobyt

Celodenní pobyt

Přesnídávka

8,00 Kč

Přesnídávka

8,00 Kč

Oběd

20,00 Kč

Oběd

20,00 Kč

Svačina

Svačina

7,00 Kč

Celkem

28,00 Kč

Celkem

35,00 Kč

 

 

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena