| Přihlásit |     | Nápověda |    

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

 

Mateřská škola Kličkova vila, Ondrákova 280, Příbram 261 01 zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ze dne 27. 4. 2016 a dalšími platnými právními předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Mateřská škola Kličkova vila, Ondrákova 280, Příbram 261 01, ředitelka školy: Bc. Iva Šedivá
IČO: 70921610, telefon: 318 621 841, e-mail: mspb@klickovavila.cz

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, patří mimo jiné:

 • Údaje, jejichž zpracování nám ukládá zákonná povinnost
 • Informace, které nám poskytnete při komunikaci s námi
 • Údaje získané na základě souhlasu zákonných zástupců
 • Informace potřebné́ k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku:
 • 1 kamera na budově školy pro monitorování venkovního prostoru kolem MŠ, vnitřní bezpečnostní systém videozvonku

Jedná se například o: Jméno; Příjmení; Titul; Datum narození; Místo narození; Rodné číslo; Státní občanství; Místo trvalého pobytu; Doručovací adresa; Telefon; E-mail; Zdravotní pojišťovna; Lékařské záznamy; Očkování; Soudní rozhodnutí o svěření do péče; Alergie; Potvrzení o bezinfekčnosti; Léky; Očkování; Potvrzení lékaře; Podpis; Záznamy PPP a SPC, čísla peněžního účtu.
Údaje osobního charakteru u zaměstnanců školy jsou uzamčeny a přístup k nim mají pouze kompetentní pracovníci mateřské školy, kteří za ně i zodpovídají.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Zpracování Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
  Mezi základní právní předpisy patří: 561/2004 Sb. – Školský zákon; 563/2004 Sb. – Zákon o pedagogických pracovnících; 14/2005 Sb. – Vyhláška o předškolním vzdělávání; 364/2005 Sb. – Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení; 89/2012 Sb. – Občanský zákoník; 500/2004 Sb. – Správní řád; 75/2005 Sb. – Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků; 27/2016 Sb. – Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných; 499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů; 262/2006 Sb. – Zákon zákoník práce; a další legislativa,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 • plnění zákonných povinností mateřské školy, včetně poskytování informací
 • plnění zákonných povinností v pracovně právních vztazích se zaměstnanci školy
 • správa našich smluvních závazků a probíhajícího smluvního vztahu, včetně jednání se smluvními stranami
 • zajišťování bezpečnosti našich webových stránek, sítí, systémů, budovy a pozemku školy 

 

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou Vaším souhlasem.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Uplatňujeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování.
K osobním údajům mají přístup jen určení zaměstnanci a přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát.

 

NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY:

V našich webových stránkách nepoužíváme žádné technologie využívané ke sledování návštěvníků stránek ani sběru dat a monitoringu. Webové stránky zajišťuje, spravuje a zabezpečuje společnost INTERNET Pb, spol. s r. o.

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ:

Máte právo v relevantních případech a do míry přípustné podle platného zákona se na nás obracet za účelem uplatnění práva:

 • na přístup k osobním údajům,
 • opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů,
 • vzít souhlas kdykoliv zpět, i bez udání důvodu
 • požadovat výmaz osobních údajů, k nimž byl udělen souhlas
 • pokud by došlo k porušení povinnosti ochrany osobních údajů ze strany školy, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména žádosti o vysvětlení, námitky či stížnosti a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
  Svá práva můžete uplatnit kontaktováním správce osobních údajů: Mateřská škola Kličkova vila, Ondrákova 280, Příbram 261 01, IČO: 70921610, ŘEDITELKA: Bc. Iva Šedivá, telefon: 318 621 841, e-mail: mspb@klickovavila.cz
  nebo kontaktováním pověřence školy: JUDr. Saskia Poláčková, Ph.D., e-mail: Saskia.polackova@gdprsystems.cz, telefon: 722 704 832 

 

SOUHLAS A JEHO ODVOLÁNÍ:

V některých případech zpracování, na které se nevztahuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, můžete být požádáni o výslovný souhlas.
Máte vždy možnost odvolat jakýkoli dřívější souhlas udělený ke konkrétnímu účelu. Odvolání souhlasu je možné buď písemně – doručené na adresu mateřské školy, e-mailem mspb@klickovavila.cz, nebo písemně s osobním předáním v budově mateřská školy

 

DALŠÍ INFORMACE:

Neprovádíme automatizované rozhodování a neposkytujeme informace do třetích zemí.


 
Download dokumentů:

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena