| Přihlásit |     | Nápověda |    

Zápis pro šk. rok 2019/2020

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 SE KONÁ 2. 5. 2019 OD 10.00 DO 16.00

Ze strany rodičů je třeba přinést do MŠ žádost, potvrzení (příloha k žádosti) o řádném očkování dítěte a rodný list dítěte. Potřebné tiskopisy si rodiče mohou vyzvednout ještě před zápisem v mateřské škole nebo si je stáhnout na konci stránky z odkazu.

Pro školní rok 2019/2020 rozhodla ředitelka školy v souvislosti s organizací, povoleným počtem dětí a souladem se Školním vzdělávacím programem o naplnění tříd takto:

1. třída – 25 dětí

2. třída – 25 dětí

Předpokládaný počet volných míst od 1. 9. 2019: 14

Postup při správním řízení o přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ

1) Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ spolu s potvrzenou přílohou o řádném očkování dítěte a rodný list dítěte je třeba přinést do MŠ 2. 5. 2019.

2) Ve správním řízení ředitelka školy rozhodne podle stanovených kritérií o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání.

3) Na děti s povinnou předškolní docházkou se nevztahuje potvrzení od lékaře o řádném očkování.

4) Zákonný zástupce dítěte má možnost nahlédnutí do spisu v MŠ dne 9. 5. od 10.00 do 16.00 hodin, doplnit spis o další sdělení je možno nejdéle do 13. 5. 2019

5) Děti jsou přijímány od 1. 9. 2019 pro školní rok 2019 – 2020. Pro rodiče dětí, nastupujících později, platí povinnost úhrady za předškolní vzdělávání již od září 2019, ředitelka školy může platbu snížit (po podání písemné žádosti na poloviční výši tj. 150,-Kč). Pokud rodič tento poplatek neuhradí, nemůže ředitelka školy zaručit přijetí jeho dítěte v pozdějších měsících roku 2019 a 2020.

Základní kritéria k přijímání dětí pro školní rok 2019/2020:

1. Na základě zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů:

k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky

(pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy)

2. Podání žádosti o přijetí dítěte a potvrzení o očkování ve stanoveném termínu. (očkování se netýká dětí viz. bod č. 3 Postup při přijímání…)

Doplňující kritéria zohledňující situaci dítěte, podle kterých bude ředitelka školy postupovat v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

3. Děti s oční vadou (potvrzení od lékaře): 2 body

4. Sourozenec navštěvuje a v příštím roce bude navštěvovat naší MŠ: 1 bod

5. Celodenní docházka dítěte: 1 bod

Při dosažení stejného počtu bodů budou děti seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

V Příbrami 18. 3. 2019                                   Eva Čechová  – ředitelka školy

Přihláška + příloha k lékaři – ke stažení, viz:


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena