| Přihlásit |     | Nápověda |    

Zápis

 

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 -2019:  3.5. 2018 

10,00 hod - 16,00 hod.

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se od školního roku 2017/2018 nově zavedlo povinné předškolní vzdělávání. Podle ustanovení § 34 odst. 1 je předškolní vzdělávání povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Pro školní rok 2018/2019 se tato povinnost tedy vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, včetně dětí s odkladem povinné školní docházky. Pro děti mladší (tedy dvouleté až čtyřleté) je předškolní vzdělávání nadále nepovinné.

Předškolní děti nepodléhají  povinnosti být řádně očkováni !!!

Pro školní rok 2018 - 2019 rozhodla ředitelka školy v souvislosti s organizací, povoleným počtem dětí a souladem se Školním vzdělávacím programu o naplnění tříd takto: 
1 třída  25 dětí
2 třída  25 dětí

Předpokládaný počet volných míst od 1.9. 2018 :       přibližně 10

Postup při správním řízení o přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ :

1)    Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ spolu s potvrzenou přílohou o řádném očkování dítěte a rodný list dítěte je třeba přinést do MŠ  3.5. 2018.

2)    Ve správním řízení ředitelka školy rozhodne podle stanovených kritérií o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání.

3)    Zákonný zástupce dítěte má možnost nahlédnutí do spisu v MŠ dne 10.5. 2018 od 10.00 do 15.00 hodin, doplnit spis o další sdělení je možno nejdéle do 14.5.2018

4)    Děti jsou přijímány od 1.9.2018  pro školní rok  2018 - 2019. Pro rodiče dětí, nastupujících později, platí povinnost úhrady za předškolní vzdělávání již od září 2018, ředitelka školy může platbu snížit ( po podání písemné žádosti na poloviční výši (150,-Kč). Pokud rodič tento poplatek neuhradí, nemůže ředitelka školy zaručit přijetí jeho dítěte v pozdějších měsících roku 2018 a 2019.

 

 Základní kritéria k přijímání dětí pro školní rok 2018/2019 :

 

1. Na základě zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů:

  • k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinnou předškolní docházkou ve spádovém obvodu

 

2. Na základě zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů:

  • k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinnou předškolní docházkou mimo spádový obvod

 

3. Děti podle věku od nejstarších

4. Děti v péči očního lékaře

 

Doplňující kritéria zohledňující situaci dítěte, podle kterých bude ředitelka školy postupovat v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu :

5. Sourozenec navštěvuje a v příštím roce bude navštěvovat naší MŠ

6. Celodenní docházka dítěte

 

Při dosažení stejného počtu bodů budou děti seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

 

V Příbrami 21.2.2018                    Eva Čechová – ředitelka školy

 

zde dokumenty k zápisu ke stažení :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena