| Přihlásit |     | Nápověda |    

Zápis

V současné době máme 1 volné místo pro umístění dítěte.

Pokud bylo Vaše dítě přijato na více MŠ a rozhodli jste se pro jinou MŠ, prosím o neprodlené nahlášení ( telefonicky, osobně nebo elektronicky na email : naseskolka@seznam.cz
Děkuji za spolupráci, budeme se na Vás těšit.

 

Výsledky zapisu pro školní rok 2017 -2018 :  

Byly přijaty všechny děti, které se účastnily zápisu do naší MŠ.

Schůzka rodičů bude 31.5.2017 v 15.00 hodin v horní třídě naší školy.

zatím volná místa k přijetí ( možnost dodatečného podání přihlášky)

Vyvěsila Eva Čechová

dne : 19.5. 2017

 

 

 

 

 

 

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2017 -2018 : byl 4.5. 2017 

10,00 hod - 16,00 hod.

 

Důležitá změna:
Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se od školního roku 2017/2018 nově zavádí povinné předškolní vzdělávání. Podle ustanovení § 34 odst. 1 je předškolní vzdělávání povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Pro školní rok 2017/2018 se tato povinnost tedy vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, včetně dětí s odkladem povinné školní docházky. Pro děti mladší (tedy dvouleté až čtyřleté) je předškolní vzdělávání nadále nepovinné.

Předškolní děti nepodléhají od září 2017 povinnosti být řádně očkováni !!!

Pro školní rok 2017 - 2018 rozhodla ředitelka školy v souvislosti s organizací, povoleným počtem dětí a souladem se Školním vzdělávacím programu o naplnění tříd takto: 
1 třída  25 dětí
2 třída  25 dětí

Předpokládaný počet volných míst od 1.9. 2017 :       15

Postup při správním řízení o přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ :

1)    Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ spolu s potvrzenou přílohou o řádném očkování dítěte a rodný list dítěte je třeba přinést do MŠ  4.5. 2017.

2)    Ve správním řízení ředitelka školy rozhodne podle stanovených kritérií o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání.

3)    Zákonný zástupce dítěte má možnost nahlédnutí do spisu v MŠ dne 10.5. 2017 od 10.00 do 15.00 hodin, doplnit spis o další sdělení je možno nejdéle do 12.5.2017

4)    Děti jsou přijímány od 1.9.2017  pro školní rok  2017 - 2018. Pro rodiče dětí, nastupujících později, platí povinnost úhrady za předškolní vzdělávání již od září 2017, ředitelka školy může platbu snížit ( po podání písemné žádosti na poloviční výši (150,-Kč). Pokud rodič tento poplatek neuhradí, nemůže ředitelka školy zaručit přijetí jeho dítěte v pozdějších měsících roku 2017 a 2018.

 

 Základní kritéria k přijímání dětí pro školní rok 2017/2018 :

 

1. Na základě zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů:

  • k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinnou předškolní docházkou ve spádovém obvodu

 

2. Na základě zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů:

  • k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinnou předškolní docházkou mimo spádový obvod

 

3. Děti podle věku od nejstarších

4. Děti v péči očního lékaře

 

Doplňující kritéria zohledňující situaci dítěte, podle kterých bude ředitelka školy postupovat v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu :

5. Sourozenec navštěvuje a v příštím roce bude navštěvovat naší MŠ

6. Celodenní docházka dítěte

 

Při dosažení stejného počtu bodů budou děti seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

 

V Příbrami 7.3.2017                    Eva Čechová – ředitelka školy

 

zde dokumenty k zápisu ke stažení :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena