| Přihlásit |    

Ochrana osobních údajů - GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola, Příbram III, Jungmannova 91, zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ze dne 27.4. 2016 a dalšími právními předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

Správce osobních údajů:

Mateřská škola, Příbram III, Jungmannova 91, IČO: 7087900, zastoupená ředitelkou školy Jitkou Černou, kontaktní telefon : 318627014, +420 774 130 182, e-mai: ms12.pribram@volny.cz

Kategorie osobních údajů:

Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, patří mimo jiné:

 • Údaje, jejichž zpracování nám ukládá zákonná povinnost
 • Informace, které nám poskytnete při komunikaci s námi
 • Údaje získané na základě souhlasu zákonných zástupců
 • Informace potřebné k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku

Jedná se například o: Jméno; Příjmení; Titul; Datum narození; Místo narození; Rodné číslo; Státní občanství; Národnost; Místo trvalého pobytu; Doručovací adresa; Telefon; E-mail; Zdravotní pojišťovna; Lékařské záznamy; Očkování; Soudní rozhodnutí o svěření do péče; Alergie; Potvrzení o bezinfekčnosti; Zdravotní způsobilost; Léky; Potvrzení od lékaře; Podpis.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Zpracování Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je:

 •   zpracování je nezbytné pro splnění právních povinnosti, která se na správce vztahuje.
 • Mezi základní právní předpisy patří: 561/2004 Sb., - Školský zákon; 563/2004 Sb., - Zákon o pedagogických pracovnících; 14/2005 Sb., - Vyhláška o předškolním vzdělávání; 364/2005 Sb., - Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení; 89/2012 Sb., - Občanský zákoník; 500/2004 Sb., - Správní řád; 75/2005 Sb., Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné,přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků; 27/2016 Sb.,- Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných; 499/2004 Sb., - Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů; 262/2006 Sb., - Zákon zákoník práce; a další legislativa,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva
 • a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů:

 • plnění zákonných povinností mateřské školy, včetně poskytování informací
 • plnění zákonných povinností v pracovně právních vztazích se zaměstnanci školy
 • správa našich smluvních závazků a probíhajícího smluvního vztahu, včetně jednání se smluvními stranami
 • zajišťování bezpečnosti našich webových stránek, sítí, systémů, budov a pozemků školy

Uchování osobních údajů:

Osobní údaje budou uchovány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou Vaším souhlasem.

Ochrana osobních údajů:

Uplatňujeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování.

K osobním údajům mají přístup jen určení zaměstnanci a přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát.

Naše webové stránky:

Naše webové stránky spravuje a zabezpečuje společnost INTERNET Pb, spol. s.r.o.

Práva subjektu údajů:

Máte právo v relevantních případech a do míry přípustné podle platného zákona se na nás obracet za účelem uplatnění práva:

 • na přístup k osobním údajům,
 • opravu na aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů,
 • vzít souhlas kdykoliv zpět, i bez udání důvodu,
 • požadovat výmaz osobních údajů, k nimž byl udělen souhlas
 • piokud by došlo k porušení povinnosti ochrany osobních údajů ze strany školy, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména žádosti o vysvětlení, námitky či stížnosti a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit kontaktováním správce osobních údajů:

Mateřská škola, Příbram III, Jungmannova 91, IČO: 70887900, zastoupená ředitelkou školy Jitkou Černou, telefon: 318627014; +420 774 130 182; e-mai: ms12.pribram@volny.cz nebo kontaktováním pověřence školy:Ing. Michaela Kubová, tel. +420 705 113 029, e-mail: pover.kubova@email.cz.

Souhlas a jeho odvolání:

V některých případech zpracováí, na které se nevztahuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, můžete být požádáni o výslovný souhlas.

Máte vždy možnost odvolat jakýkoli dřívější souhlas udělený ke konkrétnímu účelu kontaktováním ředitelky školy Jitky Černé, napsáním odvolání souhlasu a předání ředitelce školy, nebo doručení na adresu školy, napsáním e-mailu na ms12.pribram@volny.cz.

Další informace:

Neprovádíme automatizované rozhodování a neposkytujeme informace do třetích zemí.

 

Označení pověřence, kontaktní údaje na pověřence školy:

Ing. Michaela Kubová

e-mail: pover.kubova@email.cz

kontakt: +420 728 510 407


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena