| Přihlásit |    

Přijetí dítěte k docházce do MŠ

 

                      ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, PŘÍBRAM III, JUNGMANNOVA 91

                                                         pro školní rok 2021/22

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2021 – 2022

OD 3.května 2021 do 13.května 2021 lze podávat Žádost s přílohami.

Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny dne 25. května 2021.

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, je organizace letošního zápisu nastavena tak, aby umožňovala distanční průběh od začátku do konce a zároveň vyhověla individuálním podmínkám jednotlivých rodin.

ZÁPIS bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Způsob podání žádosti

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 zákona č.500/2004 Sb., žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (ID schránky: wmnkx6i),
 • e-mailem (ms12.pribram@volny.cz) s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze poslat jen prostý email)
 • poštou (Mateřská škola, Jungmannova 91, 261 01 Příbram III (rozhodující je datum podání na poštu),
 • ve výjimečných případech osobním podáním po telefonické dohodě s ředitelkou školy

(318627014, 774130182).

 • V žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail – prosím čitelně.

K zápisu zákonný zástupce doloží:

 • vyplněnou Žádost o přijetí (k tisku na webových stránkách školy, nebo vytištěnou k vyzvednutí v kanceláři ředitelky školy v době od 8:00 hodin do 16:00 hodin), 
 • doklad o řádném očkování – Příloha k žádosti o přijetí (k tisku na webových stránkách MŠ, nebo vytištěný k vyzvednutí v kanceláři ředitelky školy od 8:00 hodin do 16:00 hodin). Tiskopis potvrzuje pediatr – příp. doklad, že se dítě nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které od 1.9. 2021 plní povinné  pochybnosti o pravdivosti doložených dokladů, může vyžádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.
 • Kopie rodného listu dítěte (po uzavření správního řízení dojde ke skartaci této kopie).

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34 školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

Registrační číslo přidělené vaší žádosti bude zákonnému zástupci sděleno prostřednictvím SMS zprávy na uvedené telefonní číslo. Pod registračním číslem (po ukončení správního řízení) bude na webových stránkách školy a na úřední desce MŠ u hlavních dveří dne 26. května 2021 zveřejněn seznam přijatých dětí.Nepřijetí bude navíc zasláno doporučeně na Vámi uvedenou adresu.

Doplňující informace:

 • Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.
 • Prosím, věnujte pozornost postupu. Vyplňujte formuláře ČITELNĚ a tak, aby nikde nechyběly vypsané požadované údaje. V případě, že budou chybět požadované údaje, či budou nečitelně vyplněny, budeme Vám žádosti vracet a prodlouží se tak doba rozhodnutí.
 • Zkušenosti z minulých let mi nabádají položit otázku, zda je nutné žádat o přijetí na více MŠ. Pokud budete podávat žádosti duplicitně, budeme Vás obvolávat, kterou mateřskou školu ( v případě přijetí na všechny) zvolíte.
 • Pokud budete chtít zařadit Vaše dítě do konkrétní třídy, nebo k vybrané paní učitelce, napište svůj požadavek na žádost o přijetí. Budeme se snažit Vám vyhovět.
 • Pravidla pro zařazování dětí do jednotlivých tříd, každá třída je heterogenní:
 • respektování umístění sourozenců do jedné třídy,
 • respektování přání rodičů, do které třídy si přejí umístit dítě, pokud je to možné,
 • náhodné rozdělení – nově přijaté děti doplňují volná místa.

 

Postup při správním řízení – rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy

 1. Do 13.5. 2021 nejpozději do 16:00 hodin je nutno doručit do MŠ vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ spolu s potvrzenou přílohou k žádosti o řádném očkování dítěte a kopii rodného listu dítěte.
 2. Ve správním řízení ředitelka školy rozhoduje podle stanovených kritérií o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (příloha – Kritéria).
 3. Zákonný zástupce dítěte má možnost nahlédnutí do spisu – budova ředitelství MŠ dne 19.května 2021 od 10:hodin do 15:00 hodin, a to za podmínek stanovených nařízením vlády – pouze jedna kontaktní osoba, respirátor, povinné rozestupy v případě více osob. Doplnit spis o další důležité sdělení, které by mohlo ovlivnit rozhodnutí, je možno nejdéle do 24.května 2021.
 4. Děti jsou přijímány od 1.9. 2021 pro školní rok 2021/2022. Pro rodiče dětí, nastupujících později, platí povinnost úhrady za předškolní vzdělávání již od září 2021 ve výši 300,-Kč/měsíc. Ředitelka školy může platbu ponížit (na základě podané žádosti zákonného zástupce)na poloviční výši 150,- Kč. Pokud rodič tento poplatek neuhradí, nemůže ředitelka školy zaručit přijetí jeho dítěte v pozdějších měsících školního roku
 5. Na děti, které plní povinnou předškolní docházku se nevztahuje potvrzení od lékaře o řádném očkování

Formuláře si můžete stáhnout níže na stránce v přílohách. Příloha - Žádost pro příjetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Příloha k žádosti (formulář pro pediatra)

Děkujeme Vám v této nelehké a mimořádné situaci za součinnost, vstřícnost a pochopení.

Jitka Černá

ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

     

       

                                        

 


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena