| Přihlásit |    

Platby za stravné

Stravné od 1. ledna 2020

 

 

A/

Přesnídávka                 9,- Kč

Oběd                         18,- Kč

Svačina                       8,- Kč

Celkem                       35,- Kč

 

B/

Dle vyhlášky č.107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o školním stravování, dítě v mateřské škole,

které v příslušném školním roce dosáhne věku 7 let  / školním rokem se rozumí od 1.9. – 31.8. /

Podle přílohy č.1 výše uvedené vyhlášky, se zařazuje a má nárok na stravu

věkové skupiny dětí od 7 – 10 let.Jeho zákonní zástupci budou hradit úplatu za stravu,

kterou stanoví výše uvedená vyhláška a ředitelka školy.

 

Přesnídávka            9,- Kč

Oběd                     20,- Kč

Svačina                   8,- Kč

Celkem                  37,- Kč

 

 

Způsob placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání – alternativa - inkasem nebo hotově.

 

    1)   Inkasem :

    -    platba stravného bude stržena k 20. dni v měsíci na daný měsíc

    -    platba úplaty za předškolní vzdělávání bude stržena k 21. dni v měsíci za daný měsíc

    -    při ukončení docházky dítěte do MŠ bude přeplatek vrácen na účet zákonného

         zástupce dítěte v následující měsíc.

 

    2)   Hotově :

    -    platba stravného a úplaty bude uhrazena do 15. kalendářního dne v měsíci v kanceláři

         vedoucí školní jídelny v rozmezí hodin :

         6,30 hodin - 8,30 hodin

         14,00 hodin - 15,00 hodin

    

V případě, že v daném měsíci neuhradíte platbu za stravné a úplatu,neprodleně kontaktujte vedoucí školní jídelny nebo ředitelku školy.

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena